مطابق اصول، جان و مال اشخاص مصون از تعرض می باشد و در صورت ورود خسارت به جان یا مال اشخاص، زیان دیده می تواند مطالبه خسارت نماید. یکی از دعاوی ناشی از تصادفات دعوای مطالبه خسارات مالی ناشی از تصادف می باشد، منظور از خسارت مالی، زیانی است که به اموال شخص وارد می شود و این خسارت قابل مطالبه خواهد بود.

مطابق قانون مدنی، هرکسی مباشر یا سبب تلف مالی گردد، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می باشد. طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی: هرکس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

بخوانید
شرایط عمومی طرح دعوا چیست؟

همچنین ماده ۳۳۱ قانون مدنی مقرر داشته: «.. اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.» علاوه بر قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی نیز در ماده یک مقرر داشته: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»