شرایط عمومی طرح دعوا

حقوق ایران برای اقامه دعوا سه شرط اساسی به شرح ذیل قائل شده است:

الف) وجود اهلیت قانونی: یعنی اینکه شخص، اهلیت استیفاء یا به عبارت ساده تر اهلیت اعمال و اجرای حق داشته باشد چون اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق می باشد پس وجود اهلیت قانونی برای اقامه کننده دعوا ضروری است.

ب) احراز سمت از حیث اصالت یا نمایندگی: اگر دعوا از طریق خود مدعی خصوصی مطرح شود، در این صورت خواهان «اصیل» است؛ ولی در صورت اقامه دعوا از سوی اشخاصی چون وکیل یا نماینده قانونی احراز سمت آن ها الزامی است که البته با وکالت نامه یا برگ نمایندگی این موضوع قابل احراز می باشد.

بخوانید
دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از تصادف

ج) ذی نفعی اقامه کننده دعوا: یعنی خواهان باید توجه داشته باشد که بر فرض محکومیت خوانده آیا حکم محکومیت برای وی سودی یا نفعی را به بار می آورد یا نه؟ بنابراین، ویژگی های نفع عبارت اند از:

  • اولا: نفع باید حقوقی و مشروع باشد.
  • ثانیا: نفع باید به وجود آمده و باقی باشد.
  • ثالثأ: نفع باید شخصی و مستقیم باشد.

 

دعوای مطالبه نفقه

در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود که شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذاء اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد .

این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت تقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می باشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح می شود.

بخوانید
در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟

دعوای مطالبه مهریه

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

نیاز اشخاص به شناخت شرایط مهریه، نحوه وصول مهریه و چگونگی اقدامات قانونی و قضائی، شرایط اعسار و چگونگی دادخواست اعسار و تقسیط آن، باعث گردیده مطالبه مهریه اهمیت پیدا کند.